Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Chránené vtáčie územie Senianske rybníky

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Senianske rybníky (ďalej len "chránené vtáčie územie") na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sÅ¥ahovavých druhov vtákov .  Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Michalovce,  má výmeru 2 668, 47 hektára,.

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Obvodnom úrade životného prostredia v Michalovciach a na Obvodnom úrade životného prostredia v Sobranciach.

Vyhláška 436/2009 Z.z.

Autor predpisu: MŽPSR

(ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky)
Platnosť od: 30.10.2009
ÚčinnosÅ¥ od: 1.11.2009
Uverejnené v Zbierke zákonov č. 152/2009 strana 3243
NA ZÁKLADE: 543/2002 Z.z.  § 26 ods. 6;