Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Od 1. septembra 2009 platí nový zákon č. 287/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov.

Účelom nového zákona je potreba dôslednej transpozície smernice v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, na ktorú Slovenskú republiku upozornila Komisia Európskych spoločenstiev výzvou č. 2007/2385 z 31. januára 2008, podanej podľa článku 226 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Komisia Európskych spoločenstiev vo výzve uviedla, že niektoré ustanovenia smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení smernice Rady 97/11/ES a smernice Rady 2003/35/ES (články 4 ods. 2 a 3 v spojení s prílohami II a III, článok 7, článok 9 ods. 1 a 2 nie sú do slovenského právneho poriadku transponované úplne alebo správne.

Najrozsiahlejšia časÅ¥ návrhu zákona obsahuje novú úpravu stanovenia navrhovaných činností a najmä ich zmien, ktoré budú podliehaÅ¥ povinnému hodnoteniu, zisÅ¥ovaciemu konaniu alebo vydávaniu vyjadrení, či navrhovaná činnosÅ¥ alebo jej zmena môže maÅ¥ podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Napriek tejto úprave sa nemenila doterajšia príloha č. 8, stanovujúca limity pre povinné hodnotenie a pre zisÅ¥ovacie konanie. V tejto súvislosti sa do zákona vkladá aj nová príloha č. 8a s názvom „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti", ktorú bude navrhovateľ činnosti povinný doručiÅ¥ na príslušný orgán. Na základe vyplneného oznámenia príslušný orgán rozhodne, či pôjde o zmenu, ktorá bude podliehaÅ¥ posudzovaniu vplyvov na životné prostredie alebo nie.

Linka na zákon.