Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

PPÚ - projekty pozemkových úprav

Hlavným účelom projektovania pozemkových úprav je aktualizácia stavu extravilánu katastrálneho územia, zavedenie poriadku a doplnenie príslušných katastrálnych zápisov a usporiadanie vlastníckych vzťahov v extraviláne. Projekty pozemkových úprav môžu navrhnúť nové stavby verejno-prospešných zariadení, ako sú cykloturistické chodníky, nové komunikácie a prístupové cesty, protierózne opatrenia, biokoridory, či náhradná výsadba v okolí ciest.

Služby spoločnosti SIRECO s.r.o. zahŕňajú zložky:

1. Vypracovanie projektov pozemkových úprav PPÚ

  • operát obvodu PPÚ
  • aktualizácia máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) a ocenenie pozemkov a porastov
  • register pôvodného stavu (RPS) a register obnovy pozemkov (ROEP)
  • všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
  • návrh miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) územia pre účely PPÚ
  • zásady pre umiestnenie nových pozemkov
  • plány verejných zariadení a opatrení a plány spoločných zariadení a opatrení
  • rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

2. Projekty pozemkových úprav

Projekty pozemkových úprav

Záruka kvality environmentálnych služieb

 

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411