Environmentálny manažment
a komplexný servis v povoľovacom procese stavieb

Prosím, nainštalujte si
Adobe Flash Player!
Pre viac informácií­ kliknite sem.

Komplexný servis pre investora v povoľovacom procese stavby

Silnou stránkou spoločnosti SIRECO s.r.o. sú rozsiahle skúsenosti a znalosti problematiky povoľovacích procesov v stavebnej príprave. Poskytneme vám nielen odborné služby súvisiace s hodnotením vplyvov činností na životné prostredie, ale aj celý rad služieb súvisiacich s realizáciou investičnej výstavby - od získania pozemkov cez realizáciu prieskumov až po technický a stavebný dozor a konzultačnú činnosť počas realizácie projektu. Zefektívnite svoju prácu a ušetrite čas, ktorý môžete venovať svojmu hlavnému zameraniu.

1. Zabezpečenie pozemkov pre vašu investíciu

Podľa individuálnych požiadaviek investora vytypujeme lokalitu a nájdeme vhodný pozemok. Zistíme vlastníkov, pozemky pre vás vykúpime alebo dohodneme majetkovo právne vzťahy k dotknutým pozemkom formou zmluvy o budúcej zmluve, či nájomnej zmluvy. V prípade potreby zabezpečíme vyňatie pozemkov z pôdneho fondu, rozšírenie alebo zmenu ochranného pásma, geodetické zameranie, odškodnenie vlastníkov, zriadenie vecného bremena alebo majetkové oddelenie a vysporiadanie v prípade predaja nehnuteľností.

2. Realizácia prieskumov pre potreby výstavby

Odborne a spoľahlivo zrealizujeme inžiniersko-geologický prieskum pre potreby výstavby. Zabezpečíme radónový prieskum ako aj prieskum na staré environmentálne záťaže, ktorý odhalí budúce riziká, či potrebu dodatočných nákladov na ich odstránenie.

3. Projektová a inžinierska činnosť

Súčasťou našich komplexných služieb môže byť aj odborná činnosť skúseného projektanta pre pozemné stavby alebo technológie, čiže projektová dokumentácia. Inžinierska činnosť zahŕňa spoluprácu pri spracovaní podkladov potrebných pre územné rozhodnutie, stavebné konanie a získanie stavebného povolenia, až po vydanie kolaudačného rozhodnutia, prípadne rozhodnutia na asanáciu.

4. Dokumentácia súvisiaca s ochranou životného prostredia

Zrealizujeme potrebné služby a vypracujeme pre vás dokumentáciu, vyžadovanú zákonom:
EIA – hodnotenie vplyvov na životné prostredie
IPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia
Monitoring vybraných zložiek životného prostredia pred výstavbou, počas výstavby a po jej dokončení.

5. Technický dozor investora a stavebný dozor

Služba technického dozoru investora odbremení vašich pracovníkov a postará sa o kontrolu dodávateľov z hľadiska kvality, rozsahu služieb a materiálu, ako aj dodržania časového harmonogramu. Náš stavebný dozor zabezpečí špecifické činnosti a poskytne vám služby vo vysokej kvalite.

Záruka kvality environmentálnych služieb

 

Kontaktujte nás:

 

02 - 6930 9411